Hlavným dôvodom pre nový prístup v rozvoji zručností je oveľa aktívnejšia úloha samotného hráča a tým aj lepšie výsledky v učení.
Metodika SZĽH

Nezisková organizácia Hokejové talenty Liptova

 

Nezisková organizácia Hokejové talenty Liptova, n.o. bola založená 2. augusta 2011 zakladateľmi: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch, Marek Uram, Michal Mravec, Pavel Paukovček, Ján Cibuľa, Ján Laco, Karol Križan, Peter Klepáč, Richard Huna, Tomáš Krátky, Rudolf Huna a Peter Lištiak.

Správnu radu neziskovej organizácie tvoria: Martin Cibák, Milan Jurčina a Ján Plch.

Revízor: Marek Uram

Riaditeľ: od založenia org. Karol Székely , od 15.4.2020 Mgr. Silvia Čerstvík

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, s dôrazom na rozvoj telesnej kultúry. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na športovo talentované deti a mládež na Liptove.

Nezisková organizácia poskytuje svoje služby formou:

  1. organizovania a zabezpečovania kultúrnych, najmä športových a spoločenských podujatí, materiálno-technickej podpory, výstav a prezentácií;

  2. organizovania športových výcvikov, kurzov, sústredení a iných sprievodných aktivít, s dôrazom na všestrannú podporu hokeja a hokejových talentov v Liptovskom regióne.

 

Tu si môžete pozrieť najdôležitejšie dokumenty zo vzniku neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova, n.o.. Vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých zainteresovaných, neuverejňujeme originály dokumentov, ale len ich upravenú časť bez rodných čísel, adries a podpisov. Za určitých podmienok vieme po individuálnej dohode zabezpečiť aj nahliadnutie do originálnych dokumentov.

Hokejové talenty Liptova, n. o. - výpis z registra neziskových organizácií

Zakladacia listina neziskovej organizácie

Štatút neziskovej organizácie pri založení

Štatút neziskovej organizácie - nová živnosť
(reklamné a marketingové služby)

OSVEDČENIE o živnostenskom opravnení - nová živnosť
(reklamné a marketingové služby)

 

Údaje pre zasielanie príspevkov:

FINANCOVANIE AKCIÍ

Hokejové talenty Liptova, n.o.
Partizánov 989/14
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO: 45 73 6472

Číslo účtu: 5029675573;
Kód banky: 0900;
Konštantný symbol: 0558;
IBAN: SK4609000000005029675573;
BIC: GIBASKBX;
Variabilný symbol: napíšte Vaše identifikačné číslo (5-miestne) pokiaľ chcete prispieť pod svojim menom.

Zverejňovanie výročných správ

Na základe zákona o neziskových organizáciách nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna. Výročná správa musí byť zverejnená spôsobom určeným v štatúte.

ROK 2011
Výročná správa neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova, n.o. za rok 2011

ROK 2012
Výročná správa neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova, n.o. za rok 2012

ROK 2013
Výročná správa neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova, n.o. za rok 2013

ROK 2014
Výročná správa neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova, n.o. za rok 2014

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie