V mnohom sme tvory, ktoré žijú podľa svojich návykov, a tieto návyky vytvára prostredie, v ktorom žijeme. V dobrom aj v zlom.
Metodika SZĽH

POZOR! COVID OPATRENIA

 

Vážení rodičia a športoví priatelia,
chceli by sme vás požiadať o dodržiavanie platných opatrení počas zápasov a tréningov v priestoroch štadióna Titan Areny a tréningovej haly JL Arena.

Vstupom do prevádzky, na štadión Titan Arena alebo do tréningovej haly JL Arena potvrdzujete, že spĺňate podmienky OP alebo OTP.

Ďakujeme, že sa vzájomne rešpektujeme

 

 


AKTUÁLNE OPATRENIA - ODKAZY:

Aktuálne miesta pre testovanie v Liptovskom Mikuláši tu


5 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - zo dňa 17.1.2022 s účinnosťou od 19.1.2022
(výber) 

OSOBY/režimy 

OP (očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19)

 • osoba kompletne očkovaná
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať 1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a 2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Za osobu v režime OP+ sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 • a) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
 • b) osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • c) osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • d) osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • e) osoba podľa odseku 1 písm. b),
 • f) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • g) osoba do 6 rokov veku

Kompletne zaočkovaná osoba 

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Osoba s prekonaním Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

 • sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) 

 • osoba kompletne očkovaná
 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

 

(5) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; 2 /2022 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 2 v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

PODUJATIA/režimy 

(7) Za nízko rizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie, v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:
a) účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
b) na hromadnom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
c) na hromadnom podujatí je povinné sedenie,
d) hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania.

(8) Za stredne rizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie, v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:
a) účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
b) na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.

(9) Za vysoko rizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo hromadné podujatie, ktoré nespadá pod hromadné podujatia podľa ods. 5 alebo 6.

 


Pre výkon hromadných podujatí v interiéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia
(platí pre všetky súťaže organizované SZĽH):

 

§2 vyhlášky č.5 o.i. stanovuje všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam
Zákaz usporadúvať hromadné podujatia sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia,

b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia,

c) vysoko rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP+ a to v kapacite maximálne 20 osôb,

k) hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku s účasťou výhradne v režime OTP a to v kapacite maximálne 100 osôb,

l) hromadné podujatia športového charakteru (športové súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov s účasťou výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb.

 

§3 vyhlášky č.5 o.i. stanovuje všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí:

b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov príslušného hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. a) až d), k) a l) oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie iba osobám v režime OP, OP+ alebo OTP; to neplatí pre pohrebné obrady,

c) vstup do priestorov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. a) až d), k) a l) umožniť len účastníkom v režime podľa písm. b),

d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,

e) organizátor hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. c) je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,

j) pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre: 1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 2. partnerov, 3. osoby vykonávajúce športovú činnosť, 4. osoby usadené v hľadisku podujatia, 5. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 6. osoby školiace voči osobám školeným, 7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP alebo OP+,

m) pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

 


Stupne v Covid Automate sú definované podľa farieb a skóre:


 

Vypracované v spolupráci s bezpečnostným manažérom SZĽH. 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie